Algemene voorwaarden

Clown & Jongleur OkiDoki

Algemene Voorwaarden Clown & Jongleur OkiDoki
1.1 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon of (rechts-)personen die met Clown en Jongleur OkiDoki een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en derhalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).
1.2 Onder Artiest wordt verstaan Clown en Jongleur OkiDoki, zoals geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 08124908.
1.3 Onder Optreden worden alle diensten die Clown en Jongleur OkiDoki aanbiedt verstaan.
1.4  Onder overeenkomst wordt verstaan: iedere per email of schriftelijk bij Artiest door derden bevestigde boeking.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Clown en Jongleur OkiDoki
2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk of per e-mail bevestigd zijn door Clown en Jongleur OkiDoki
2.3 Door beantwoording van e-mail van Clown en Jongleur OkiDoki verklaart de ontvanger akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden van Clown en Jongleur OkiDoki . Op zowel de website als in de e-mail is een link aanwezig naar de Algemene Voorwaarden van Clown en Jongleur OkiDoki
2.4 Indien anders overeengekomen (bijv. bij een boeking op zeer korte termijn) zijn afspraken gemaakt en bevestigd via e-mail bindend.
2.5  Alle gegevens zoals vermeld in de overeenkomst worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan Clown en Jongleur OkiDoki die zal zorg dragen voor een correcte verwerking hiervan.

3.1 De artiest verplicht zich ongeveer een half  uur voor de aanvang van het optreden aanwezig te zijn. Tenzij anders overeengekomen. Indien er door onvoorziene omstandigheden, zoals verkeerssituaties, oponthoud als Politiecontrole(s), verkeershinder, onduidelijke wegwijzers, omleidingen, weersomstandigheden en andere niet-genoemde omstandigheden vertragingen kunnen ontstaan c.q. worden veroorzaakt, kunnen de artiest niet op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die zou kunnen opgelopen worden.
3.2 De artiest heeft recht op minimaal 5 minuten pauzes per uur en zal zich houden aan pauzes van maximaal 10 minuten per uur, tenzij met de opdrachtgever anders wordt overeengekomen.
3.3 De artiest heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de opdrachtgever.
3.4  Direct na afloop van het optreden dient de artiest in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met opruimen c.q. afbouwen te beginnen. Eventuele wachttijd wordt anders doorberekend

4.1 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid voor artiest in de directe omgeving (maximaal ongeveer 100 meter) van de locatie waar het optreden plaatsvindt. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.2 Indien opdrachtgever of persoon sprekende namens opdrachtgever de artiest verkeerde aanwijzingen geeft met parkeren waardoor een boete/wegsleping van voertuig zal de opdrachtgever hiervoor volledig aansprakelijk zijn en worden gesteld.
4.3 Verlating van het optreden of het niet optreden veroorzaakt doordat hieraan niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de artiest. De artiest behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid de kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

5.1. Indien een optreden geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden of andere gevaarlijke of bedreigende omstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

6.1 De Artiest heeft het recht om bij aantoonbare overmacht (zoals ziekte, sterfgeval, ongeval, autopech, enz.), met duidelijke opgave van redenen, een optreden te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door hem (reeds vooruit) betaalde bedrag.
6.2 De Artiest zal zich bij aantoonbare overmacht maximaal inspannen om een passende vervanging te vinden voor het geboekte optreden. Aan het wel of niet slagen van deze inspanning kunnen echter geen rechten ontleend worden.

7.1 Bij annulering zullen de volgende percentages van de afgesproken gage worden berekend.
Bij annulering binnen:
Twee (2) weken of korter – 100%
Twee (2) weken tot een (1) maand – 75%
Eén (1) tot drie (3) maanden – 50%
meer dan vijf (5) maanden – 25%
7.2 De annuleringsregeling is al van toepassing bij een mondelinge overeenkomst/ opdrachtbevestiging of  overeenkomst/ opdrachtbevestiging per email.

8.1 Clown en Jongleur OkiDoki  brengt de kosten, conform de overeenkomst, in rekening middels een factuur. De opdrachtgever dient de kosten uiterlijk 30 dagen na facturering betaald te hebben.
8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum is door opdrachtgever rente verschuldigd ten bedrage van 5% per maand – waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend – ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling is ontvangen.
8.3 Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het totale overeengekomen bedrag bedragen, met een minimum van € 50,- en onverminderd de btw en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.
8.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van door Clown en Jongleur OkiDoki in rekening gebrachte bedragen op te schorten en/of te verminderen.

9.1 De artiest zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door opdrachtgever of derden, voortvloeiend uit het optreden.
9.2 Deelname aan de optredens en/of workshops is geheel op eigen risico.
9.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van door het publiek toegebrachte schade aan en/of zoekraken van kledingstukken en/of materialen van de artiest, tijdens de voorbereiding van, tijdens het optreden, en/of na afloop van het optreden.

10.1 Informatie op de website van Clown en Jongleur OkiDoki, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of videofragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Clown en Jongleur OkiDoki. Tevens kunnen aan de inhoud van de website op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
10.2 Alle auteursrechten op de door de artiest gemaakte optredens berust bij Clown en jongleur OkiDoki.
10.3 Zonder toestemming van de artiest zal opdrachtgever het optreden niet opnemen of doen opnemen, uitzenden of doen uitzenden door derden.
10.4 Video-, film- foto- en geluidsopnamen die tijdens de optredens door opdrachtgever of derden worden gemaakt, dienen vrij en kosteloos ter beschikking  te worden gesteld aan Clown en jongleur OkiDoki

11.1 Indien er een of meer bepalingen niet worden nagekomen, behoudt de artiest zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van het volledige overeengekomen honorarium.

Deze algemene voorwaarden zijn op 02-11-2010 gedeponeerd op http://www.voorwaarden.net

Geef een reactie